Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

  Kapitał ludzki     UE 

tekst

 

Biuletyn informacji publicznej

biuletyn informacji publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Przybyła.
 • E-mail: k.przybyla@ze3.zgora.pl
 • Telefon: 730 971 193

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze
 • Adres: ul. Os. Pomorskie 13
  65-548 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat@ze3.zgora.pl
 • Telefon: 68 3258232

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Os. Pomorskie 13:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście przy ul. Os. Pomorskie 13. Jest ono dostępne w godzinach pracy szkoły, osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym, ewentulanego wpuszczania osób z zewnątrz (rodziców, interesantów) i kierowania ich do odpowiednich działów jest pracownik portierni. Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze 6 wejść: 1) od strony zachodniej do wykorzystania przez uczniów, 2) od strony zachodniej do wykorzystania przez pracowników, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazd), 3) od strony wschodniej do wykorzystania przez uczniów, 4) od strony wschodniej prowadzące do pomieszczeń kuchennych przeznaczone dla pracówników i dostawców, 5 i 6) od strony południowej do wykorzystania przez uczniów, w tym jedno prowadzące do sal gimnatycznych jednostki.
 2. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 3. Wewnątrz budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, na zewnątrz przy jednym z wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla pracowników oraz rodziców, nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku panuje ogólny zakaz wprowadzania zwierząt, nie obejmujący prawa wstępu z psem asystującym, przy czym osoba z takim psem może poruszać się po budynku za wyjątkiem sal lekcyjnych.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiego Przedszkola nr 24 przy ul. Os. Pomorskie 28:

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście przy ul. Os. Pomorskie 28. Jest ono dostępne w godzinach pracy przedszkola, przy drzwiach zamontowany jest domofon. Ponadto do budynku przedszkola są jeszcze 2 wejścia: 1) od strony zachodniej do wykorzystania pracowników oraz dostawców, 2) od strony zachodniej prowadzące na tereny zielone oraz place zabaw, do wykorzystania pracownikow i wychowanków przedszkola
 2. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 3. Wewnątrz i na zewnątrz budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 
 4. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla pracowników oraz rodziców, nie ma wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku panuje ogólny zakaz wprowadzania zwierząt, nie obejmujący prawa wstępu z psem asystującym, przy czym osoba z takim psem może poruszać się po budynku za wyjątkiem sal lekcyjnych.
 6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strony podmiotowe Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • jasne tło
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Inne informacje i oświadczenia

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.