Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

SAVE_20191104_192150 SAVE_20191104_192158 SAVE_20191104_192203 dav sdr dig IMG_2315 IMG_2313 IMG_2312 IMG_2311 IMG_2310 IMG_2309

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Walania, Tel: 68 325 82 32,
  e-mail: piotr.walania@centrumergon.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przedszkolaków, uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 6. Wizerunek i dane osobowe przedszkolaków, uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.ze3.zgora.pl, gazetek szkolnych, tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć przedszkolaków, uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie i tablicy ogłoszeń przez 10 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.

 7. Wizerunek i dane osobowe przedszkolaków, uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) przedszkolaka, ucznia.

 8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

 9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego
  i zewnętrznego w celu:

a) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły,

b) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,

c) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

d) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży,

e) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej,

f) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 1. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

 2. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 3 m-ce,
  a następnie automatycznie kasowane przez system.

 3. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione.

 4. Rodzic (prawny opiekun) przedszkolaka, ucznia posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dane osobowe przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Dane osobowe przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 7. W sytuacji, gdy uzna rodzic (prawny opiekun) przedszkolaka, ucznia, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada on prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Odbiorcami danych osobowych przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy
  z administratorem i tylko zgodnie z administratora poleceniami.

Administrator Danych Osobowych

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich