Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

Wydarzenia w ZE3

rozpoczęcie-roku-szkolnego-9 rozpoczęcie-roku-szkolnego-8 rozpoczęcie-roku-szkolnego-7 rozpoczęcie-roku-szkolnego-6 SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

“PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Zespół Edukacyjny Nr 3 w Zielonej Górze wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze zapraszają do udziału w kampanii społecznej „Podróże z książką”. Celem akcji jest propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów w różnym przedziale wiekowym, podczas codziennej drogi do pracy czy szkoły. Kampania rozpoczęła się już we wrześniu br. i będzie cyklicznie powtarzana do czerwca 2019 r. Podarowane przez Państwa książki będą rozłożone na siedzeniach w autobusach w wyznaczonych liniach. Książki będą oznaczone specjalnym stemplem, dedykowanym kampanii. Pasażerowie będą mogli poczytać, wykorzystując wolny czas w trakcie przejazdu lub zabrać książkę do domu. Po przeczytaniu książki należy pozostawić w dowolnym autobusie MZK lub w punktach sprzedaży biletów przy ul. Bema lub ul. Kupieckiej. Prosimy osoby chcące wesprzeć kampanię i mające w domu przeczytane albo niepotrzebne książki, o przyniesienie i pozostawienie ich w autobusach, w punktach sprzedaży biletów lub w bibliotece szkolnej, w sali 107 i na półce przed świetlicą w Zespole Edukacyjnym nr 3, ul. os. Pomorskie 13.
Osoby koordynujące akcję:
Wioletta Wilińska, Jolanta Stachurska i Danuta Piwońska.

Certyfikaty

Wyrównywanie szans eduk

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnychdzieci-przedszkolaki-radosc-emocje-ARTICLE_MAIN-35876

Rok szkolny 2017/2018

Chidren with Musical Instruments with Clipping Path

Zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne

 wtorek 9.00-11.30

czwartek 9.00- 11.30

Prowadząca: mgr Iwona Kołodyńska

Program przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 3-5 -letnich. Założeniem programu jest rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych, uwrażliwianie na muzykę i ruch u dzieci poprzez ćwiczenia mające na celu rozwój inwencji twórczej, twórczą postawę i aktywność przez taniec, improwizacje ruchową, śpiew i grę na instrumentach. Rytmika jest w pedagogice najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce realizowana jest poprzez trzy sposoby przeżywania muzyki tj. ruch, śpiew i tworzenie. Na zajęciach rytmiki realizowane są cele wychowania ogólnego oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, wychowaniu człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego i sprawnego fizycznie.

Główne cele programu to:

 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno-ruchowej
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmianę tempa, dynamiki, artykulacji oraz zmiany metryczne w taktach
 • wyrobienie dbałości o estetykę ruchu
 • kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu, poruszania się
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwój motoryki
 • wyrabianie szybkiej orientacji, koncentracji uwagi, skupienia
 • stwarzanie warunków do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno-ruchowej
 • umożliwienie kontaktu z instrumentami melodycznymi ( bum, bum rurki, instrumenty perkusyjne,  gitara, keyboard)

 

Gimnastyka korekcyjna

Środa  11.30- 12.00

Czwartek 11.30- 12.00

Prowadząca; mgr Katarzyna Kozańska- Świątek

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej to zajęcia ruchowe ukierunkowane na eliminowanie napięcia mięśniowego i  zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom w zakresie postawy całego ciała. Jednym z najważniejszych bodźców rozwojowych jest ruch. Aktywność ruchowa pozwala dziecku na poznawanie otoczenia, opanowanie nowych umiejętności, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi. Ruch jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju i zdrowia- przyczynia się w ogromnej mierze do wzmocnienia odporności organizmu dziecka. Troska o zapewnienie dziecku odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu jest działaniem na rzecz szeroko rozumianego zdrowia dziecka- fizycznego, psychicznego i społecznego.
Niedostatek ruchu powoduje osłabienie mięśni, mniejszą wydolność układu oddechowego i układu krążenia, co wpływa na słabsze ukrwienie mózgu i zmniejszenie możliwości intelektualnych.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej adresowane są do dzieci 6- letnich u których zdiagnozowano nieprawidłowości posturalne oraz odchylenia systemu kostno– mięśniowego.

Postępowanie kompensacyjno- korekcyjne ma na celu:
– Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
– Harmonijny rozwój fizyczny poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia ogólnorozwojowe

–  Wzmożenie wydolności i sprawności fizyczno- ruchowej
– Naukę umiejętności korygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych a następnie globalnych, oraz rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych
– Wyrabianie wytrzymałości posturalnej
– Naukę prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności sprawności narządu oddychania
– Wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i korekcji zaburzeń

 


Rok szkolny 2016/2017

 

 

03155519

Kółko teatralne „Za kurtynką”

środy i piątki (po 30 min) o godz. 12:30

Prowadząca: mgr Dorota Trębacz

Główne cele programu to:

Program koła teatralnego przeznaczony jest dla dzieci 5-6-letnich Miejskiego Przedszkola Nr 24 „Wesoła Żyrafa”w Zielonej Górze. Opracowany został na podstawie „Programu edukacji teatralnej w MP nr 24”. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Gra aktorska stymuluje „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności.

 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej
 • Rozwijanie umiejętności poznawczo-werbalnych
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • Wyrabianie potrzeb społecznych
 • Rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej
 • Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr

IMG_0391IMG_0403IMG_0394

IMG_0829

IMG_0825


plastyka

Kółko plastyczne

czwartki (1h) 11:30

Prowadząca: mgr Iwona Bela

Program  koła plastycznego „Przedszkolaki z pasją” przeznaczony jest do realizacji w najstarszych grupach wiekowych, wykazującymi uzdolnienia plastyczne. Program powstał z myślą o rozwijaniu uzdolnień, umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę, twórczemu wychowaniu ku wartościom. Proponowane działania pozwolą również na uniknięcie w przyszłości niepowodzeń szkolnych. W tym semestrze w cyklach zajęć poznamy różne style w sztuce jak impresjonizm, grafika artystyczna i użytkowa. Dzieci poznają czołowych przedstawicieli oraz ich dzieła. Będą działały przy użyciu takich  zjawisk artystycznych jak kontrast, kreska, znak.  W obrębie tych zjawisk  poznają różne techniki malarskie jak malowanie temperami, akrylami na płótnie, rysunek z użyciem tuszu, ołówka oraz techniki graficzne płaskie jak gipsoryt, kolograf, ziarnoryt.  Podczas zajęć będę stosowała twórcze metody nastawione na poznawanie otaczającej rzeczywistości wielozmysłowo tak, by pobudzać dziecko do myślenia, poszukiwania, działania.  Chciałabym aby nasi wychowankowie byli otwarci na świat i potrzeby innych, aby w dorosłości byli  świadomymi odbiorcami sztuki.

Główne cele programu to:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań malarstwem, rzeźbą, i architekturą
 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej, poczucia estetyki
 • rozwijanie zainteresowań, sztuką ludową, użytkową
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • gromadzenie doświadczenia w obrębie zjawisk artystycznych
 • poznanie ciekawych technik plastycznych, oraz zdobniczych
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
 • doskonalenie sprawności manualnej

Zdjęcie-0331

Zdjęcie-0337

Zdjęcie-0344

Zdjęcie-0346

Zdjęcie-0347

Zdjęcie-0349

Zdjęcie-0351

Zdjęcie-0355

Zdjęcie-0358

Zdjęcie-0469


depositphotos_12270014-stock-illustration-children-dancing

Kółko taneczne „Roztańczone przedszkolaki”

I SEMESTR

wtorki (1h) 14:00

Prowadząca: mgr Julianna Łozowska

II SEMESTR

wtorki (1h) 14:00

Prowadząca: mgr Marta Brzezińska ( za przebywającą na zwolnieniu mgr Juliannę Łozowską)

Program koła tanecznego „Roztańczone przedszkolaki” opracowany został z myślą o dzieciach wykazujących uzdolnienia taneczne, z najstarszych grup wiekowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego akcentuje dziecięcą aktywność oraz rozwijanie  naturalnej przejawianych przez nie uzdolnień.  Jednym z obszarów podstawy programowej jest wychowanie przez sztukę, które obejmuje nie tylko kształtowanie u dzieci szacunku wobec wytworów kultury i właściwej postawy podczas uroczystości kulturalnych, ale także zachęcanie ich do samodzielnego tworzenia sztuki. Sugeruje się wprowadzanie form tanecznych do umuzykalniania już od najmłodszych lat życia dziecka. Taniec jest doskonałym sposobem na wyładowanie energii, a także wyzbycie się napięć mięśniowych – reguluje oddech i relaksuje. Taniec to wspaniały sposób na piękną sylwetkę i kształtowanie charakteru. Zajęcia muzyczno-ruchowe bardzo korzystnie wpływają na podnoszenie poziomu kultury muzycznej i ruchowej dzieci, kształtują sprawność ruchową, prowadząc do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju organizmu, wzbogacają osobowość dzieci, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. Tego rodzaju forma aktywności poprawia samopoczucie, daje pretekst do zawierania nowych kontaktów społecznych, a także okazję do zaprezentowania się i szansę zdobycia uznania nie tylko w oczach dorosłych, ale również rówieśników. Podczas zajęć muzyczno-ruchowych kształtują się takie cechy osobowości, jak: koleżeństwo, poczucie solidarności, zdyscyplinowanie, systematyczność, a także opanowanie. Wyrabia się również zdolność koncentracji i odporność na stres, a także umacnia się poczucie własnej wartości.Dzieci bardzo lubią tańczyć, a wiele zabaw połączonych z ruchem i tańcem podejmują spontanicznie, dlatego tą aktywność  należy podtrzymywać, rozwijać i ukierunkowywać. Założeniem programu „Roztańczone przedszkolaki” jest rozwój uzdolnień tanecznych oraz ogólnej sprawności ruchowej dzieci, a także poszerzanie zainteresowań dzieci sztuką, rozwijanie zmysłu artystycznego oraz poczucia własnej wartości.

Główne cele programu to:

 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie płynności i estetyki ruchu
 • kształtowanie ekspresji twórczej
 • rozbudzanie zainteresowania tańcem, wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień
 •  nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności
 • kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, poczucia solidarności, koleżeńskości, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
 • prezentacja przygotowanych choreografii podczas różnych uroczystości w przedszkolu i poza nim
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością
 • budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości

IMG_0399

DSCN3800

DSCN3797

DSCN3580

DSCN3789

DSCN3790


Chidren with Musical Instruments with Clipping Path

Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne

poniedziałek (30 min) 10.00

 wtorek (1h)   9.00-10.00

czwartek (30 min) 10:00

Prowadząca: mgr Cecylia Michalak

 Program przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 5 i 6-letnich. Założeniem programu jest wyzbycie  się zahamowań u dzieci poprzez ćwiczenia mające na celu rozwój inwencji twórczej, twórczą postawę i aktywność przez taniec, improwizacje ruchową, śpiew i grę na instrumentach. Rytmika jest w pedagogice najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce realizowana jest poprzez trzy sposoby przeżywania muzyki tj. ruch, śpiew i tworzenie. Na zajęciach rytmiki realizowane są cele wychowania ogólnego oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, wychowaniu człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego i sprawnego fizycznie.

Główne cele programu to:

 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno-ruchowej
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmianę tempa, dynamiki, artykulacji oraz zmiany metryczne w taktach
 • wyrobienie dbałości o estetykę ruchu
 • kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu, poruszania się
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju motoryki
 • wyrabianie szybkiej orientacji, koncentracji uwagi i sprawniejszego myślenia
 • stwarzanie warunków do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno-ruchowej
 • umożliwienie kontaktu z instrumentami melodycznymi ( bum, bum rurki, skrzypce, gitara, keyboard)

20170606_121659

20170606_123413

20170606_122728

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Sukcesy uczniów

Dzwonki

1    8.00-8.45

2    8.55-9.40

3    9.50-10.35

4    10.45-11.30

5    11.45-12.30

6    12.45-13.30

7    13.40-14.25

8    14.35-15.20

Wieloletni przyjaciel szkoły


 

Firma SWISSKRONO udziela szkole wsparcia

poprzez przekazywanie paneli podłogowych

oraz blatów do stołów uczniowskich