Szkoła Podstawowa nr 21 _ Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze

„projekt wesołe przedszkole”

Realizacja projektu „Wesołe przedszkole – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze”

 

W roku szkolnym 2018/2019 od 1.09.2018r do 31.08.2019r. w Miejskim Przedszkolu nr 24 realizowany jest projekt pn. Wesołe przedszkole – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze”.

Projekt został uruchomiony w celu:

– tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego

– rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

W ramach realizowanego projektu:

– utworzono 50 nowych miejsc dla dzieci urodzonych w roku 2015

– zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 175 dzieci, takie jak: logorytmika, rytmika, terapia ręki, arteterapia, terapia logopedyczna, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno- społeczny

– zorganizowano szkolenia dla nauczycieli pracujących w MP 24, celem wyposażenia ich w nowe umiejętności, także terapeutyczne oraz wzbogacenie ich warsztatu pracy

były to:

1. Logorytmika w teorii i praktyce

2. Terapia ręki- jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi

3. Twórcze metody pracy z dziećmi

4. Innowacje pedagogiczne nauczyciela przedszkola

5. Szkolenie w zakresie Metody Integracji Sensorycznej

Ponadto:

– wyposażono całkowicie 2 sale zabaw. w których bawią się i pracują dzieci 3- letnie

– zakupiono wyposażenie małego placu zabaw

– zakupiono sprzęt multimedialny

– zakupiono pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i specjalistów

– doposażono szatnię, kuchnię, gabinet intendenta i wicedyrektora

– zaplanowano gruntowny remont 2 łazienek dla dzieci

Plan lekcji


Plan lekcji ważny od 02-09-2019 r.

Szkoła Podstawowa

Dziennik elektroniczny