KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze informuję, że:

Administratorem danych osobowych przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców jest Zespół Edukacyjny nr 3 w Zielonej Górze, Osiedle Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Walania, Tel: 68 325 82 32,

e-mail: piotr.walania@centrumergon.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przedszkolaków, uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
Wizerunek i dane osobowe przedszkolaków, uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.ze3.zgora.pl, gazetek szkolnych, tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć przedszkolaków, uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie i tablicy ogłoszeń przez 10 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.
Wizerunek i dane osobowe przedszkolaków, uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) przedszkolaka, ucznia.
Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego

i zewnętrznego w celu:
a) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły,
b) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu

i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
c) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,
d) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży,
e) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej,
f) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 3 m-ce, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione.
Rodzic (prawny opiekun) przedszkolaka, ucznia posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W sytuacji, gdy uzna rodzic (prawny opiekun) przedszkolaka, ucznia, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada on prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych osobowych przedszkolaka, ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy

z administratorem i tylko zgodnie z administratora poleceniami.

Administrator Danych Osobowych