Grafika okulary z napisem Regulaminy i Procedury

 

Statut Zespołu Edukacyjnego nr 3
Wewnątrzszkolne ocenianie
Księga bezpieczeństwa Zespołu Edukacyjnego nr 3
Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP21
Regulamin przyznawania uczniom obiadów
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin świetlicy szkolnej
Stypendium – podstawowe informacje
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym i chorym – MP24
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin dziennika elektronicznego
Procedura przedłużania okresu nauki
Regulamin przyznawania tytułu: „Przyjaciel Przedszkola”, „Przyjaciel Szkoły” oraz „Rodzic Roku”
Regulamin korzystania z boiska szkolnego
Program profilaktyczno-wychowawczy