Regulaminy i procedury obowiązujące w Zespole Edukacyjnym nr 3

Wewnątrzszkolne Ocenianie
Księga bezpieczeństwa Zespołu Edukacyjnego nr 3
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Edukacyjnym nr 3
Załączniki do Procedury organizowania i udzielania ppp
Regulamin przyznawania uczniom obiadów
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin świetlicy szkolnej
Stypendium – podstawowe informacje
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym i chorym – MP24
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin dziennika elektronicznego
Procedura przedłużania okresu nauki
Regulamin korzystania z boiska szkolnego
Program profilaktyczno – wychowawczy 2023/2024
Regulamin przyznawania tytułu Przyjaciel Przedszkola, Przyjaciel Szkoły, Rodzic Roku
Ceremoniał sztandarowy ZE3
Wniosek obiady
Stołówka szkolna
Regulamin Korzystania z szafek szkolnych
Procedura korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych

Wniosek o przedszkole zastępcze