Grafika okulary z napisem Regulaminy i Procedury

 

 

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie 2022
Księga bezpieczeństwa Zespołu Edukacyjnego nr 3
Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP21
Regulamin przyznawania uczniom obiadów
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin świetlicy szkolnej
Stypendium – podstawowe informacje
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym i chorym – MP24
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin dziennika elektronicznego
Procedura przedłużania okresu nauki
Regulamin korzystania z boiska szkolnego
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin przyznawania tytułu Przyjaciel Przedszkola, Przyjaciel Szkoły, Rodzic Roku
Ceremoniał sztandarowy ZE3
Wniosek obiady
Regulamin-Korzystania-z-szafek-szkolnych.
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZE 3
STOŁOWKA SZKOLNA