Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak e-Legitymacja lub legitymacja papierowa – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w e-Legitymacji bądź legitymacji tradycyjnej: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano e-Legitymację lub tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej e-Legitymacji lub wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

mLegitymacja jest wydawana:
• na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego). Wniosek należy pobrać w ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
• na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia
mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
• z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji
szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia
2018 r.

Procedura wydawania mLegitymacji

  1.  Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji – drogą mailową bezpośrednio do kierownika gospodarczego p. Katarzyny Przybyła lub na adres k.przybyla@ze3.zgora.pl lub poprzez dziennik elektroniczny.
  2.  Przesłać zdjęcie na adres k.przybyla@ze3.zgora.pl; dodać zdjęcie za pomocą dziennika elektronicznego w programie Vulcan do profilu ucznia (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB.
  • dotyczy uczniów
  1. Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów  https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji

  1. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel.
  2. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu                     lub                   .
  3. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  4. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu. Potwierdzenie uzyskujemy w dzienniku elektronicznym.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Instrukcja dodania legitymacji do aplikacji mObywatel