Programy dydaktyczne i wychowawcze na rok 2023/2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Cele szczegółowe:

 • Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.
 • Cel szczegółowy 2: Poprawa atrakcyjności bibliotek publicznych, poprzez inwestycje w ich infrastrukturę.
 • Cel szczegółowy 3: Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.
 • Cel szczegółowy 4: Rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych, jako instytucji działających na rzecz włączenia społecznego oraz promocja NPRCz 2.0
 • wszystkie grupy biorą udział w programie

Kubusiowi przyjaciele natury – to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 • grupy biorące udział: Rybki, Panterki, Kangurki, Żabki, Zajączki

Ogólnopolska Akcja Zdrowo i Sportowoprogram ma na celu zwiększenie świadomości na temat roli i wagi aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i odpoczynku

 • grupy biorące udział: Misie

Przyjaciele Zippiego – to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 • grupy biorące udział: Rybki, Kangurki, Mrówki, Panterki

Chronimy Dzieci – program ma na celu kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, zapoznanie dzieci z ich prawami na podstawie Konwencji o Prawach dziecka, a także uświadomienie dzieci o istniejących zagrożeniach, wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, rozróżnianie dobra od zła, zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania/przypadkowych spotkań z nieznajomym, uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny), zapobieganie oraz potępienie agresji i przemocy, nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (postawa asertywna) i uświadomienie dziecku o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet.

 • grupy biorące udział: Rybki

Świat w przedszkolu – program pokazujący poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność.

 • grupy biorące udział: Zajączki, Misie, Sówki, Żyrafki

Mamo, tato wolę wodę – to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 • grupy biorące udział: Panterki, Zajączki

Uczymy dzieci programować – program uczy logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, a także rozwija postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, wspiera i rozwija umiejętności cyfrowe uczniów ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji zamieszczonych w Internecie.

 • grupy biorące udział: Sówki

Czyściochowa Akademia  – program jest świetną okazją do nauki przez zabawę, która jest równocześnie nawiązaniem do higienicznych zagadnień takich jak kąpiel, mycie zębów, mycie rąk czy ochrona i pielęgnacja skóry. Poprzez zabawę z Czyściochami, dzieci utrwalają wiedzę na temat higieny, ćwicząc przy tym umiejętności takie jak koncentracja czy spostrzegawczość.

 • grupy biorące udział: Misie

Magiczna moc bajekgłównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 • grupy biorące udział: Mrówki, Zajączki

Kulinarne przysmaki, które lubią przedszkolaki – celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, kształcenie zmysłu smaku, zapachu, dotyku, a także stwarzanie dziecku możliwości do działania.

 • grupy biorące udział: Jeżyki

Dziel się uśmiechem – w czasie realizacji programu wychowankowie poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.

 • grupy biorące udział: Mrówki, Panterki

Mali chemicy – to przede wszystkim program rozbudzający u dzieci ciekawość otaczającego ich świata przyrody, rozwijanie samodzielności, myślenia praktycznego i kreatywnego. Program uczy spostrzegawczości i koncentracji uwagi, a przede wszystkim jest wspaniałą formą zabawy i przyswajania wiedzy przyrodniczej.

 • grupy biorące udział: Jeżyki

Projekty dydaktyczne i wychowawcze na rok 2023/2024

 

Europa i ja – projekt przybliża dzieciom wiedzę na temat krajów znajdujących się w Europie, pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań oraz pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw.

 • grupy biorące udział: Tygryski, Żabki

Seniorzy dzieciom, dzieci seniorom – projekt ma na celu budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci tak, aby były wrażliwe na los osób starszych, umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i społeczeństwie, potrafiły i chciały nieść im pomoc.

 • grupy biorące udział: Tygryski, Żabki

Dotknij, poczuj, zobacz – główny zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego, a także rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i niwelowanie napięć emocjonalnych

 • grupy biorące udział: Słoniki, Pszczółki

Alfabet logopedyczny – projekt, którego celem jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy.

 • grupy biorące udział: Słoniki

Kreatywne Dni Nietypowe – to innowacyjne podejście do przygotowywania formy zajęć, uatrakcyjnienie pracy z dziećmi, zaangażowanie przedszkolaków we wspólne przygotowania ciekawych i nietypowych zajęć oraz zabawną formę świętowania. Obchodząc różne nietypowe święta rozwijamy u dzieci kreatywność, ale także empatię, szacunek wobec otoczenia, uwrażliwiamy dzieci na różne potrzeby zwierząt a także wzmacniamy w nich samych poczucie własnej wartości. Dzieci mają możliwość otworzyć się na nowe możliwości wyrazu, opanowania stanów emocjonalnych poprzez kreatywne ćwiczenia, poczucie przynależności do grupy, śmiech i dobrą zabawę.

 • grupy biorące udział: Misie

Kreatywne prace plastyczne – projekt daje możliwość wspierania rozwoju dziecka w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, wyobraźni, kreatywności, mowy i uwagi przez proste, nowoczesne i atrakcyjne prace plastyczne.

 • grupy biorące udział: Panterki

Sensoryczny kogel-mogel – pomaga w zaspokajaniu/realizowaniu potrzeb rozwojowych wychowanków, dostarcza pomysłów na zabawy, ćwiczenia sensoryczne wspomagające rozwój dzieci z różnorodnym spektrum zaburzeń o podłożu sensorycznym i motorycznym, pomaga w kształtowaniu u dzieci, uczniów prawidłowych nawyków w obszarze współpracy oraz pomocy innym osobom, wspiera uczniów podczas rozwijania ich aktywności fizycznej.

 • grupy biorące udział: Rybki

Wyzwanie Teodora – głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Ponadto projekt rozwija umiejętności współpracy, kreatywność i twórcze myślenie, samodzielność oraz kształtuje empatię wobec innych osób, postawę proekologiczną, upowszechnia zdrowy tryb życia, rozwija zainteresowanie światem nauki i eksperymentów, a także rozwija sprawność manualną i zdolności konstrukcyjne.

 • grupy biorące udział: Pszczółki, Tygryski

Książka (dla) przedszkolaka – to projekt promujący czytelnictwo wśród przedszkolaków, np. wyjścia do bibliotek, księgarń, głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu, organizowanie spotkań z pisarzami, zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej, aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

 • grupy biorące udział: Mrówki

Mały Miś w świecie literaturycelem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, tj. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, propagowanie praw dziecka i kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

 • grupy biorące udział: Rybki, Myszki, Biedronki, Żyrafki, Słoniki

Innowacje pedagogiczne na rok 2023/2024

 

Lubimy matematykę – innowacja rozwija zainteresowania matematyczne dzieci, rozwija ich potencjał intelektualny, utrwala posiadaną przez dzieci wiedzę z zakresu edukacji matematycznej oraz stwarza możliwości do poszerzenia wiedzy dzieciom zdolnym i z trudnościami. Dzieci potrafią przeliczać elementy w zakresie do 10 i dalej, dostrzega rytm dziesiątkowy, dodają i odejmują na konkretach, zbiorach, w pamięci, potrafą klasyfikować zbiory według kilku cech, wyznaczać część wspólną zbioru, numerować i ustawiać po kolei oraz znają figury liczbowe, symbole liczb, znaczenie kodów matematycznych (<, >, = ,- , +).

 • grupy biorące udział: Mrówki

Gimnastyka smyka – program przeciwdziałania wadom postawy – innowacja pedagogiczna ma na celu wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Kształtowany jest harmonijny rozwój fizyczny, wydolność i sprawność fizyczno-ruchowa oraz wytrzymałość posturalna.

 • grupy biorące udział: Jeżyki

Ćwiczenia życia codziennego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori dzieci 5- i 6-letnich