Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Celem  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości w tym:

– umożliwienie uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań z treścią,

– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych,

– przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych tj. trudności w czytaniu , pisaniu, liczeniu, rozwiązywaniu zadań z treścią.

ZAPRASZAMY

Poniżej harmonogram zajęć do pobrania

Harmonogram zajęć wyrównawczych w II półroczu 2022/2023