Zielonogórski Program
Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Rok szkolny 2019/2020

Zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne


Prowadząca: mgr Iwona Kołodyńska
Program przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 3-5 -letnich. Założeniem programu jest rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych, uwrażliwianie na muzykę i ruch u dzieci poprzez ćwiczenia mające na celu rozwój inwencji twórczej, twórczą postawę i aktywność przez taniec, improwizacje ruchową, śpiew i grę na instrumentach. Rytmika jest w pedagogice najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce realizowana jest poprzez trzy sposoby przeżywania muzyki tj. ruch, śpiew i tworzenie. Na zajęciach rytmiki realizowane są cele wychowania ogólnego oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności, wychowaniu człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego i sprawnego fizycznie.
Główne cele programu to:

 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno-ruchowej
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na zmianę tempa, dynamiki, artykulacji oraz zmiany metryczne w taktach
 • wyrobienie dbałości o estetykę ruchu
 • kształtowanie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu, poruszania się
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwój motoryki
 • wyrabianie szybkiej orientacji, koncentracji uwagi, skupienia
 • stwarzanie warunków do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno-ruchowej
 • umożliwienie kontaktu z instrumentami melodycznymi ( bum, bum rurki, instrumenty perkusyjne,  gitara, keyboard)

Kółko plastyczne

czwartki (1h) 11:30
Prowadząca: mgr Iwona Bela
Program  koła plastycznego „Przedszkolaki z pasją” przeznaczony jest do realizacji w najstarszych grupach wiekowych, wykazującymi uzdolnienia plastyczne. Program powstał z myślą o rozwijaniu uzdolnień, umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę, twórczemu wychowaniu ku wartościom. Proponowane działania pozwolą również na uniknięcie w przyszłości niepowodzeń szkolnych. W tym semestrze w cyklach zajęć poznamy różne style w sztuce jak impresjonizm, grafika artystyczna i użytkowa. Dzieci poznają czołowych przedstawicieli oraz ich dzieła. Będą działały przy użyciu takich  zjawisk artystycznych jak kontrast, kreska, znak.  W obrębie tych zjawisk  poznają różne techniki malarskie jak malowanie temperami, akrylami na płótnie, rysunek z użyciem tuszu, ołówka oraz techniki graficzne płaskie jak gipsoryt, kolograf, ziarnoryt.  Podczas zajęć będę stosowała twórcze metody nastawione na poznawanie otaczającej rzeczywistości wielozmysłowo tak, by pobudzać dziecko do myślenia, poszukiwania, działania.  Chciałabym aby nasi wychowankowie byli otwarci na świat i potrzeby innych, aby w dorosłości byli  świadomymi odbiorcami sztuki.
Główne cele programu to:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań malarstwem, rzeźbą, i architekturą
 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej, poczucia estetyki
 • rozwijanie zainteresowań, sztuką ludową, użytkową
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • gromadzenie doświadczenia w obrębie zjawisk artystycznych
 • poznanie ciekawych technik plastycznych, oraz zdobniczych
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole
 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej
 • doskonalenie sprawności manualnej