ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze jest realizowany Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży. Celem programu jest podniesienie efektywności kształcenia i wychowania poprzez kształcenie umiejętności kluczowych i rozwój zdolności oraz zainteresowań wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i wychowaniu. Planujemy kontynuować założenia zaplanowane od września do grudnia (udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie kół zainteresowań rozwijających wiedzę i umiejętności, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych).
Program obejmuje zajęcia edukacyjne dla uczniów klas II, III i VII szkoły podstawowej.
W klasach II, III będą odbywają się zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształcenia umiejętności matematycznych, ortograficznych.
W klasach VII zajęcia będą obejmowały zakres treści z matematyki, języka polskiego.

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ