Zasady funkcjonowania MP24

ZASADY OGÓLNE
funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 24

Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30 – 16.30
dzieci są przyprowadzane do godz. 8.00, odbierane od godz. 14.30.
W przypadku spóźnienia, Rodzic kontaktuje się z wicedyrektorem lub dyrektorem.
Po ustaleniach, Rodzic do przedszkola w budynku przedszkola i budynku szkoły wchodzi wejściem głównym.

Każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do skorzystania
z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu.

Każdy Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń dotyczących stanu zdrowia dziecka.

Każdemu dziecku może być mierzona temperatura.
Dzieci nie mają obowiązku korzystania z płynów dezynfekujących.

Wejście boczne w budynku MP oraz wejście od podjazdu w budynku szkoły
przeznaczone jest dla pracowników oraz dzieci wychodzących na plac zabaw.

Wejście główne do budynku przedszkola przeznaczone jest
dla Rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci oraz dla interesantów.
Wejście od strony boiska oraz od strony parkingu do przedszkola w budynku szkoły przeznaczone jest
dla Rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci.

Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa,
nie przemieszczają się po budynku przedszkola i szkoły.

Wszyscy pracownicy obowiązkowo korzystają
ze środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice).


Grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
Z szatni korzysta jedna grupa na raz.

W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie,
w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Miejskie Przedszkole nr 24 w ZE 3 pozostaje w stałym kontakcie z:
Urzędem Miasta Zielona Góra –
Dyrektorem Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych,
Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.


RODZICU

Do przedszkola przyprowadź dziecko bez żadnych objawów chorobowych.
Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu.
Korzystaj z wejścia głównego do budynku przedszkola
i wejścia od strony boiska do przedszkola w budynku szkoły,
(zawsze obowiązkowo miej maseczkę, dezynfekuj ręce).

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Prowadź wnikliwą obserwację dziecka, która pozwoli dostrzec niepokojące objawy (najczęściej są to: kaszel, katar, biegunka, bóle głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa).
Ustal, że wchodząc do przedszkola, żegnacie się już w korytarzu, do szatni dziecko idzie z panią, która mu pomoże się rozebrać i zaprowadzi do grupy; podobnie na koniec dnia.
Wyjątkiem są Rodzice/prawni opiekunowie dzieci trzyletnich, którzy mogą przebywać
w szatni i zaprowadzić dziecko do sali i je z sali odebrać, jednak do sali nie wchodzą.

Przypomnij, że do przedszkola nie zabieramy zabawek,
ani innych przedmiotów domowych.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że nie powinno ono dotykać oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Powinno myć ręce wodą z mydłem –
Rodzic/prawny opiekun, po uzgodnieniu z dyrektorem, może wyposażyć dziecko w mydło oraz krem nawilżający.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichanie czy kasłania – dawaj przykład!

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z pracownikami przedszkola –
zgłoś to pracownikowi będącemu na dyżurze w strefie bezpieczeństwa.
Zabrania się poruszania po budynku.

Przestrzegaj procedur i regulaminu funkcjonowania przedszkola.

Wszelkie sprawy staraj się załatwiać bezkontaktowo, dzwoń pod numery:
068 321 38 47 lub 068 325 82 32 lub napisz mail: sekretariat@ze3.zgora.p

Categories: Bez kategorii