Organizacja pracy Miejskiego Przedszkola – Zasady ogólne

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Przedszkole jest otwarte w godz. 6.30 – 16.30

 2. Od godz. 8.00 rozpoczyna się realizacja podstawy programowej, dlatego dzieci powinny być przyprowadzone do tej godziny, zachowując zasadę jedno dziecko – jeden opiekun.

 3. Wszystkie wejścia dedykowane rodzicom dzieci przedszkolnych w budynku szkoły
  i w budynku przedszkola otwarte będą do godz. 8.15.

 4. W przypadku spóźnienia, Rodzic kontaktuje się z wicedyrektorem lub dyrektorem
  68 321 38 47, 68 325 82 32.

 5. Po ustaleniach, Rodzic do przedszkola w budynku przedszkola i budynku szkoły wchodzi wejściem głównym.

 6. Do przedszkola uczęszcza tylko zdrowe dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 7. Odbiór dziecka po obiedzie, od godz. 14.30.

 8. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 9. Rodzic/prawny opiekun wchodzi do szatni, a następnie odprowadza dziecko do sali, nie wchodzi do niej, pozostaje przed drzwiami. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się w analogiczny sposób.

 10. Obowiązuje zasada unikania nadmiernego grupowania w przestrzeni wspólnej.

 11. Grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 12. Każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do skorzystania z płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu.

 13. Dzieci nie mają obowiązku  korzystania z płynów dezynfekujących.

 14. Wejście boczne w budynku MP oraz wejście od podjazdu w budynku szkoły przeznaczone  jest dla pracowników oraz dzieci wychodzących na plac zabaw.

 15. Wejście główne do budynku przedszkola przeznaczone jest dla Rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci oraz dla interesantów. Wejścia: od strony boiska do przedszkola oraz od strony wewnętrznego parkingu w budynku szkoły przeznaczone są dla Rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci.

 16. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa, nie przemieszczają się po budynku przedszkola i szkoły.

 17. W przedszkolu zorganizowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 18. Miejskie Przedszkole nr 24 w ZE 3  pozostaje w stałym kontakcie z: Urzędem Miasta Zielona Góra – Dyrektorem Departamentu Oświaty i Spraw Społecznych, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.